Geschiedenis

65 JARIG BESTAAN

Het 13e lustrum werd op grootse wijze gevierd. De opening op zaterdag 30 juli begon met een concert verzorgd door het Muziekkorps "Wilhelmina" uit Terwinselen. Zij openden het concert met het Wilhelmus en aansluitend de mijnwerkershymne "Gluck Auf" en besloten het concert met het Limburgs Volkslied. Zondag 31 juli werd een plechtige hoogmis opgedragen voor de leden van het Muziekkorps St.Caecilia. De ontvangst van de deelnemende verenigingen was gepland van 14.00-15.15 uur in de concerttuin van dhr.G.Kleynen, waar ook de erewijn werd aangeboden. Omstreeks 15.30 uur vertrok men in optocht naar het feestterrein aan de Graverstraat, waar een openingswoord werd gesproken door de voorzitter dhr. F. Kuypers. Pastoor Verheggen hield de feestrede. Op deze dag kon men zich overtuigen van de daadwerkeHjke sympathie die "St.Caecilia" ten deel viel.

75 JARIG BESTAAN

Het feest begon reeds 's morgens. St.Caecilia werd naar de kerk begeleid door het harmonieorkest "Wilhelmina" uit Terwinselen. Na de H.Mis vergezelde bovengenoemd orkest de jubilerende vereniging naar het lokaal, waarna de receptie begon. Vele felicitaties moest de vereniging in ontvangst nemen in de vorm van bloemen en telegrammen alsmede de aanbeding van een cadeau in de vorm van een foto van de leden. De toenmalige burgemeester van Kerkrade, de edelachtbare heer Habets, versierde het vaandel met een vergulde herinneringsmedaille namens het gemeentebestuur.

TWEEDE WERELDOORLOG

Gedurende de tweede wereldoorlog werd het verenigingsleven volkomen lamgelegd door de bezetter. Op de bestuursvergadering van 29 maart 1942 werden enkele stukken voorgelezen uit het maandblad "Musica", betreffende de aansluiting bij de Cultuurkamer. Zonder toestemming van deze Cultuurkamer mocht de vereniging geen uitvoering, repetitie, zelfs geen vergaderingen meer houden. Een stemming die hierop volgde had als resultaat dat het werken van de vereniging werd stopgelegd totdat er een nieuwe regeling kwam. Een rustpauze van 2,5 jaar was onvermijdelijk.

85 JARIG BESTAAN

Het jubileum werd op zaterdag 5 juli begonnen met een concert door het Harmonie-Orkest "Wilhelmina" onder leiding van dhr. V. Leeuwen. Op zondag juli kreeg het feest een vervolg door het optreden van diverse harmonieën en -fanfares. Ook schutterij St.Sebastianus en Willem Tell waren vertegenwoordigd. Het avondconcert mag bijzonder geslaagd genoemd worden door het optreden van Mannenkoor "David" begeleid door het Lyra orkest.